PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Pamata noteikumi

 • Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk saukti – Noteikumi) ir pusēm saistošs, tiesisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja (SIA “Officeday Latvia”, reģistrācijas numurs 40003249449) tiesības un pienākumus, preču pirkšanas un apmaksas noteikumus, preču piegādes un atgriešanas procedūru, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu tiešsaistes veikalā www.officeday.lv.
 • Pircējs apņemas iepazīties un ievērot šos noteikumus, ko apliecina nospiežot “Es piekrītu lietošanas noteikumiem”.
 • Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šiem noteikumiem, iepirkšanās tiešsaistes veikalā www.officeday.lv nav iespējama.
 • Pārdevējs saglabā tiesības jebkurā laikā labot, mainīt vai papildināt Noteikumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pircējs tiks informēts par jebkurām izmaiņām, labojumiem un pielikumiem piereģistrējoties tiešsaistes veikalā www.officeday.lv, un, lai izmantotu iespēju iepirkties tiešsaistē, būs atkārtoti jāapliecina piekrišana labotajiem Noteikumiem.
 • Tiešsaistes veikals www.officeday.lv veic tirdzniecību Latvijas Republikā.
 • Ja starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts līgums, uz kura pamata Pircējs veic preču pasūtījumus šajā tiešsaistes veikalā, tad šie Noteikumi tiek piemēroti tiktāl, cik līgumā nav noteikts citādi.

Sekojošām personām ir tiesības iepirkties tiešsaistes veikalā www.officeday.lv:

 • rīcībspējīgām fiziskajām personām;
 • nepilngadīgajiem no četrpadsmit gadu vecuma ar vecāku vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi izmanto savus ienākumus;
 • augstāk minēto personu pilnvarotajām personām;
 • juridiskām personām.

Personas datu aizsardzība

 • Šajos noteikumos noteiktās prasības personas datu apstrādāšanai un aizsardzībai attiecas uz visiem personas datiem, ko Pircējs sniedz Pārdevējam vai Pārdevējs ievāc un apstrādā, kamēr Pircējs izmanto vietni www.officeday.lv.
 • Reģistrējoties tiešsaistes veikalā www.officeday.lv, Pircējam jāsniedz patiesa informācija, ne mazākā apmērā, kā to prasa anketa. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu iesniegšanu.
 • Pārdevējs ciena Pircēja un citu vietnes www.officeday.lv apmeklētāju privātumu un viņu personas datus glabā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, kura paskaidro, kāpēc Pārdevējs vāc personas datus un kā viņš tos izmanto.
 • Lai veiktu preču pasūtīšanu, Pircējam ir jāieiet savā tiešsaistes veikala www.officeday.lv profilā.
 • Pircējam, ienākot tiešsaistes veikalā, ir jāievada viņa e-pasta adrese un parole.
 • Pircējs, pievienojoties tiešsaistes veikalā www.officeday.lv, savā profilā sniedz sekojošos personas datus, kas nepieciešami, lai izpildītu pasūtījumu: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, piegādes adrese.
 • Pircējs apliecina, ka saprot, ka ir tiesīgs atteikties sniegt augstāk minēto informāciju, bet apzinās, ka šie personas dati ir nepieciešami preču pasūtījuma izpildīšanai un, ja Pircējs šos datus nesniedz vai nepiekrīt Privātuma politikā noteiktajiem apstrādes mērķiem, preces pārdošanas līgums var netikt noslēgts un izpildīts
 • Pārdevēja Privātuma politika ir piemērojama jebkādai informācijai, kas saistīta ar personas datiem, kas ir reģistrēti tiešsaistes veikalā www.officeday.lv. Pārdevējs piemēro prasības, kas noteiktas Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regulā un Fizisko personu datu apstrādes likumā, kā arī citos datu apstrādei piemērojamajos tiesību aktos.
 • Pārdevējs apņemas veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu visu personas datu aizsardzību pret to netīšu vai pretlikumīgu iznīcināšanu vai netīšu nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret pārējiem pretlikumīgajiem apstrādes veidiem.
 • Vairāk informāciju par personas datu apstrādes mērķiem, saņēmēju veidiem, glabāšanas laiku un Pircēja tiesībām varat iegūt Privātuma noteikumos (https://www.officeday.lv/privatuma-politika.html).

Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

 • Brīdī, kad Pircējs ir izvēlējies preces un noformējis Pirkumu grozs, nospiežot uz saites “Pasūtīt”, tiek uzskatīts, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts pirkuma līgums.
 • Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma līgums tiek reģistrēts un glabāts tiešsaistes veikala datubāzē.

Pircēja tiesības

 • Pircējam ir tiesības saskaņā ar šajos noteikumos noteikto procedūru iegādāties preces tiešsaistes veikalā www.officeday.lv.
 • Pircējam ir tiesības atteikties no tiešsaistes veikalā www.officeday.lv noslēgtā pirkuma līguma, normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Preces atgriešana – Pircēja tiesības

 • Pircējam ir tiesības Pārdevējam atgriezt kvalitatīvas, neizpakotas preces nemainītā stāvoklī ar tirdzniecībai piemērotu izskatu un neizmainītām īpašībām, ja to izmantošanas termiņš nav beidzies. Pie atgriešanas jāiesniedz dokumenti, kas apliecina preču nopirkšanu.
 • Atgriežot preces uz iepriekšminēto noteikumu pamata, ir jāsedz visas izmaksas, kas rodas saistībā ar preču atgriešanu Pārdevējam.
 • Preces, kuras ir izmantotas vai to lietojumu nav iespējams noteikt, nevar tikt atgrieztas (piem., lodīšu pildspalvas, līme, tinte, gaisa atsvaidzinātāji utt.).
 • Preces, kas pārdotas un/vai izgatavotas pēc Pircēja speciāla pasūtījuma, nav atgriežamas un par tām netiek veikta naudas atmaksa, izņemot, ja tiek konstatēti kvalitātes trūkumi.
 • Ja Pircējs ir patērētājs: 1. Tas ir tiesīgs bez iemesla atgriezt preces 14 dienu laikā no piegādes dienas, par to informējot Pārdevēju un aizpildot šajā tīmekļa vietnē pieejamo atteikuma veidlapu : OD_AtteikumaVeidlapa_20200324.doc 2. Pircējam par pārkāpumiem ir tiesības iesniegt rakstiskas sūdzības Pārdevējam. Ja Pārdevējs pilnībā vai daļēji nav apmierinājis Pircēja prasības, kas minētas viņa sūdzībā, Pircējam ir tiesības sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Pircēja pienākumi

 • Pircējam ir jāveic samaksa par preci šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
 • Pircējs apņemas nenodot trešajām personām sava tiešsaistes veikala www.officeday.lv profila ieejas datus.
 • Izmantojot tiešsaistes veikalu www.officeday.lv, Pircējs apņemas ievērot šos noteikumus, citus nosacījumus, kas skaidri norādīti tiešsaistes veikalā, un nepārkāpt Latvijas Republikas normatīvos aktus.
 • Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu iesniegšanu tiešsaistes veikalā www.officeday.lv.

Pārdevēja tiesības

 • Ja pircējs cenšas ietekmēt tiešsaistes veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj tā pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties, bez brīdinājuma ierobežot viņa iespējas ieiet savā profilā un/vai atcelt Klienta reģistrāciju. Jebkurš mēģinājums apdraudēt tiešsaistes veikala stabilitāti tiek izmeklēts un nepieciešamības gadījumā nodots tiesību sargājošajām iestādēm.
 • Būtisku apstākļu gadījumā, Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā slēgt tiešsaistes veikala darbību, par to nebrīdinot Pircēju.

Pārdevēja pienākumi

 • Pārdevējs apņemas sniegt Pircējam tiešsaistes veikalā www.officeday.lv noteiktos pakalpojumus, saskaņā ar šiem noteikumiem un tiešsaistes veikalu.
 • Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz personīgās informācijas, kuru satur tiešsaistes veikala reģistrācijas anketa, privātumu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
 • Pārdevējs apņemas piegādāt preces uz Pircēja norādīto adresi. Pircējs ir atbildīgs par norādīto datu pareizību.
 • Ja Pārdevējs kādu iemeslu dēļ nav spējīgs piegādāt Pircēja pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt analogu aizvietotāju. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogo aizvietotāju, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircēja samaksāto naudu 5 darba dienu laikā pēc priekšapmaksas izdarīšanas.

Preču cenas, preču apmaksas nosacījumi

 • Preču katalogs satur mazumtirdzniecības cenas EUR kopā ar PVN.
 • Viena pasūtījuma minimālā kopējā summa nevar būt mazāka par EUR 35,00 ar PVN.
 • Samaksa par precēm tiek veikta, izmantojot bankas tiešsaistes pārskaitījumu.
 • Preču apmaksa jāveic pasūtījuma izdarīšanas brīdī.

Preču piegāde

 • Preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā. Pircējs pasūtījuma izdarīšanas brīdī izvēlas vispiemērotāko saņemšanas veidu. Precīzs piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida un pasūtītajām precēm.
 • Piegāde izmantojot kurjera pakalpojumus: pasūtot preces no pirmdienas līdz piektdienas plkst. 16:30, preces nākamajā darba dienā tiek piegādātas uz norādīto adresi. Ja pirkuma groza lielums ir mazāks par EUR 50,00 ar PVN, tiek noteikta piegādes samaksa EUR 4.44 ar PVN.
 • Piegāde juridiskām personām izmantojot kurjera pakalpojumus: pasūtot preces no pirmdienas līdz piektdienas plkst. 16:30, preces nākamajā darba dienā tiek piegādātas uz norādīto adresi. Piegādes maksa atbilst līgumā noteiktajai.
 • Preces saņemšana Officeday noliktavā. Preces iespējams saņemt Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111. Preču izsniegšana notiek no pirmdienas līdz piektdienai, laika posmā no 9:30 līdz 16:00. Iepriekš Pircējam ir jāpaziņo klientu menedžerim vai Klientu apkalpošanas nodaļai par ierašanos, paziņojot mašīnas reģistrācijas numuru.
 • Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi.
 • Pircējs apņemas pats saņemt preces. Pircējs nav tiesīgs Pārdevējam izteikt kādas pretenzijas saistībā ar preču piegādi nepareizajam saņēmējam, ja Pircējs, veicot pasūtījumu, norādījis kļūdainu vai neprecīzu informāciju.
 • Pircējs saprot un piekrīt, ka, izņēmuma gadījumos, preču piegāde var aizkavēties saistībā ar neparedzētiem apstākļiem, kurus Pārdevējs nespēj ietekmēt. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju.
 • Piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda piegādātās preces stāvoklis. Sūtījums tiek uzskatīts par pilnībā pieņemtu, kad Pircējs paraksta rēķinu (Preču pavadzīmi), citu piegādes pieņemšanas-nodošanas dokumentu vai citā veidā apliecina preces saņemšanu (piemēram, parakstoties elektroniskajā iekārtā). Konstatējot, ka piegādāto preču iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam par to jāveic atzīme uz rēķina (pavadzīmes) vai citā pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja pārstāvja klātbūtnē brīvā formā jāsagatavo ziņojums par sūtījuma bojājumiem.
 • Ja Pircējs neievēro šo kārtību, tad tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta bez trūkumiem, un Pircējs zaudē tiesības izteikt pretenzijas, par tās trūkumiem.
 • Gadījumā, ja Pircējs uz šo noteikumu pamata atkāpjas no pirkšanas-pārdošanas līguma (ja precēm nav defektu vai tās nav bojātas transportēšanas laikā), viņam ir jāsedz visas izmaksas, kas rodas saistībā ar preču atgriešanu Pārdevējam.

Alkoholisko dzērienu pirkšana un piegāde

 • Alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti tikai personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Veicot pasūtījumu, kurā ir alkoholiskie dzērieni, Pircējs apliecina, ka ir vismaz 18 gadu vecs
 • Pasūtījumu, kurā ir arī alkoholiskie dzērieni, piegāde vai saņemšana notiek laika posmā starp 8:00 un 22:00.
 • Šādus pasūtījumus var saņemt tikai pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Piegādes brīdī pasūtījuma saņēmējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokumentu. Ja pasūtījuma piegādes brīdī netiks uzrādīts vecumu pierādošs dokuments, pasūtījumā esošie alkoholiskie dzērieni Pircējam netiks nodoti.
 • Pārdevējs apliecina, ka ir tiesīgs pārdot alkoholiskos dzērienus, par ko tam ir izsniegta Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai ar sērijas numuru MT 00000006432.

Produktu kvalitātes garantija

 • Katras preces, kas tiek pārdots www.officeday.lv, raksturojums un īpašības tiek norādīts pie preces apraksta.
 • Produktus, kuriem ir ražotāja garantija, pārdod, izsniedzot garantijas karti ar garantijas noteikumiem. Informācija par garantijas servisu tiek sniegta pa tālruni 67032222.
 • Pircējs saprot, ka preču foto, kas atrodas interneta veikalā, precīzi neatbilst preču faktiskajam lielumam, formai un krāsai vai citiem parametriem, ņemot vērā pircēja izmantotās monitora īpašības, un tādēļ Pārdevējs nav atbildīgs par vizuālo neatbilstību
 • Ja Pircējs ir juridiska persona, Pircējam ir tiesības iesniegt prasības saistībā ar bojātajām precēm 5 dienu laika no dienas, kad preces ir piegādātas Pircējam.
 • Ja garantijas laikā tiek konstatēts, ka preces neatbilsts kvalitātes prasībām, bojājumi nav radušies preces nepareizas glabāšanas, nepareizas izmantošanas vai lietošanas rezultātā un Pircējs par šādu defektu ir informējis Pārdevēju uzreiz pēc tam, kad šāds fakts ir konstatēts, Pārdevējs novērš bojājumus par saviem līdzekļiem vai, ja tas nav iespējams, bojāto preci aizvieto ar citu. Garantijas remonts tiek veikts saskaņā ar Pārdevēja noteikumiem. Pircējs nodrošina labojamās preces transportēšanu līdz remontdarbnīcas vai apmaiņas vietai.
 • Par garantijas remontiem Pircējs informē Officeday Klientu apkalpošanas nodaļu (tālruņi 67032222; 23305456; e-pasts order@officeday.lv).

Atbildība

 • Pircējs ir pilnībā atbildīgs par tiešsaistes veikala www.officeday.lv iekļauto reģistrācijas informācijas pareizību un precizitāti. Ja Pircējs reģistrācijas formā iesniedzis nepareizos datus, viņš ir atbildīgs par tā sekām.
 • Pircējs ir atbildīgs par viņa tiešsaistē veiktajām darbībām.
 • Pircējs ir atbildīgs savu piekļuves datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona izmanto www.officeday.lv pakalpojumus, Pārvedējs uzskata, ka persona, kas piekļūst tiešsaistes veikalam, izmantojot Pircēja piekļuves datus, ir Pircējs.
 • Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības gadījumos, kad zaudējumi radušies dēļ tā, ka Pircējs neievēroja šos vai citus www.officeday.lv noteikumus.
 • Ja Pārdevēja tiešsaistes veikals satur saites uz citiem uzņēmumiem, institūcijām, organizācijām vai personām, Pārdevējs nav atbildīgs par šajā tīmekļa lapā norādīto informāciju vai darbībām, Pārdevējs ne pārvalda, ne arī kontrolē šīs mājas lapas un nepārstāv šos uzņēmumus vai personas.

Informācijas apmaiņa

 • Visi paziņojumi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, ko Pircējs ir norādījis reģistrācijas formā.
 • Pircējs ar Pārdevēju nepieciešamība gadījumā sazinās, izmantojot šajos Noteikumos vai kontaktu sadaļā norādīto Pārdevēja kontaktinformāciju

Gala noteikumi

 • Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 • Ja Pircējs nepiekrīt šiem noteikumiem, viņš nevar izmantot tiešsaistes veikala www.officeday.lv pakalpojumus.