Termini

 • 1. Mājas lapa mājas lapa www.officeday.lv 
 • 2. Pircējs - jebkura Mājas lapā reģistrējusies fiziska persona vai norādītās juridiskās personas kontaktpersona. 
 • 3. Pārdevējs SIA „Officeday Latvia”, reģistrācijas nr. 40003249449, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111.
 • 4. Preces - preces, kuras Pircējs pasūta Mājas lapā.
 • 5. Pakalpojumi - pakalpojumi, kurus Pircējs pasūta Mājas lapā un kurus Pārdevējs sniedz Pircējam.
 • 6. Loterija - Pārdevēja organizēta loterija un/vai reklāmas akcija, kas publicēta Mājas lapā. 
 • 7. Privātuma politika - ī Privātuma politika, kura nosaka Pircēja datu apkopoanas, glabāanas un izmantoanas kārtību. 

Vispārīgie noteikumi

 • 1. Pircēja dati tiek vākti, glabāti un apstrādāti saskaņā ar o Privātuma politiku, Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī citiem piemērojamajiem tiesību aktiem.
 • 2. Privātuma politika tiek piemērota visos gadījumos, kad Pircējs reģistrējas Mājas lapā (lai iegādātos Preces/Pakalpojumus, piedalītos Loterijā, abonētu jaunumus utt.) un iesniedz vai koriģē jebkādus savus personas datus, kā arī tad, kad Pircējs sniedz jebkādu citu personisku informāciju Mājas lapā, piemēram, atsauksmes, komentārus utt.
 • 3. Pircēja datu vākanas un apstrādes pamatojums ir pirkanas-pārdoanas līguma (lai Pircējs iegādātos Preces/Pakalpojumus Mājas lapā) noslēgana un izpilde.
 • 4. Ja Pircējs reģistrējas Mājas lapā, bet nenoslēdz pirkanas-pārdoanas līgumu (neveic Preču/Pakalpojumu pasūtīanas darbības), un/vai Pircējs piekrīt, ka viņa dati tiks izmantoti tieā mārketinga nolūkos, un/vai Pircējs reģistrējas Pārdevēja organizētajā Izlozē, personas datu vākanas un apstrādes juridiskais pamatojums ir viņa piekriana. is juridiskais pamatojums Pircēja datu pārvaldībai tiek piemērots tādā mērā, cik datu pārvaldību neattaisno pirkanas-pārdoanas līguma izpilde.
 • 5. Lai apstrādātu jaunumu paziņojumu saņēmēju sarakstu un tiem nosūtītu e-pastus, mēs izmantojam automātiskā mārketinga platformu MailerLite. Ar MailerLite privātuma noteikumiem Jūs varat iepazīties https://www.mailerlite.com/privacy-policy. Paziņojumi par jaunumiem var saturēt tīmekļa bākas (angļu val. web beacon), unikālus identifikatorus kā arī citas sekoanas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par e-pasta saņēmējiem, vai/kad e-pasts tiek atvērts, apmeklētajām saitēm, vai/kad atsakās no paziņojumu saņemanas, aplikāciju, kas tiek izmantota e-pasta apskatīanai, Jūsu IP adresi un ar to saistīto valsti, klienta veidu. ī informācija tiek ievākta ar nolūku iegūt statistiku, lai uzraudzītu un uzlabotu mūsu jaunumu paziņojumus. No jaunumu paziņojumu saņemanas Jūs varat atteikties, noklikķinot uz saites, kas ir ietverta, katra jaunumu paziņojuma beigās.
 • 6. Pārdevējs pārvalda un apstrādā Pircēja sniegtos datus saskaņā ar ajā Privātuma politikā un tiesību aktos noteiktajiem mērķiem, līdzekļiem un kārtību.
 • 7. Kandidātu, kuri atsūtījui savu CV tiei mums pa e-pastu vai ar darba sludinājumu portālu starpniecību, personas datus (vārds un uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, CV, izglītība, darba pieredze un cita informācija, ja tāda ir norādīta) mēs apstrādājam, lai varētu izvēlēties kandidātus vakantajam amatam. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa/viņas atļauju, kas tiek izteikta, iesniedzot mums attiecīgos datus.
 • 8. Veicot kandidātu atlasi, mēs apstrādājam tikai tos kandidātu personas datus, kuri saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un lietiķajām īpaībām. Mēs nevācam un neapstrādājam kandidātu personas sensitīvos datus.

Personas datu vākana, apstrāde, glabāana

 • 1. Pircēja datu vākanas un apstrādes pamatojums ir pirkanas-pārdoanas līguma (lai Pircējs iegādātos Preces/Pakalpojumus Mājas lapā) noslēgana un izpilde:
 • 1.1. ar Preču pārdoanu saistītās informācijas apstrādei, Preču pārdoanai un pārdoto Preču novērtēanai;
 • 1.2. ar Pakalpojumu snieganu saistītās informācijas apstrādei, Pakalpojumu snieganai un sniegto Pakalpojumu novērtēanai;
 • 1.3. ar Izlozi saistītās informācijas snieganai un apstrādei, Izlozes īstenoanai;
 • 1.4. pārdodamo Preču/ sniegto Pakalpojumu/ organizējamās Izlozes kvalitātes nodroināanai un uzlaboanai;
 • 1.5. ar Preču pārdoanu/ Pakalpojumu snieganu/ Izložu īstenoanu saistīto problēmu risināanai;
 • 1.6. statistikas un tieā mārketinga nolūkos;
 • 1.7. citiem likumīgiem mērķiem.
 • 2. Pircēja dati statistikas vajadzībām tiek apstrādāti tādā veidā, lai netiktu atklāta Pircēja identitāte.
 • 3.Personas dati par Pircēju, kura dati tiek pārvaldīti, pamatojoties uz līguma izpildi, tiek glabāti 10 (desmit) gadus no pēdējās pirkanas-pārdoanas līguma izpildes operācijas.
 • Personas dati par Pircēju, kura dati tiek pārvaldīti, pamatojoties uz viņa piekrianu, tiek glabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no piekrianas dienas.
 • 5. Kandidātu personas datus mēs glabājam tik ilgi, kamēr notiek atlase uz konkrēto amata vietu. Kad beidzas atlases periods uz konkrēto amata vietu, mēs dzēam kandidātu atsūtītos CV un citus datus, ja vien neesam saņēmui kandidāta piekrianu ilgākai viņa personas datu apstrādei, lai varētu piedāvāt darbu. Tādā gadījumā kandidāta personas datus mēs glabājam 1 gadu pēc tam, kad beidzas atlase uz konkrēto amata vietu.. Ja Lietotājs turpina izmantot Aplikāciju pēc izmaiņām Privātuma politikā un/vai neveic aktīvas darbības, paužot iebildumus, Lietotājs ir piekritis tās jaunajai redakcijai. Ja Lietotājs nepiekrīt Privātuma politikas publicētajām izmaiņām, Lietotājs pārtrauc lietot Aplikāciju un dzē to no Ierīces.

Personas datu pārsūtīana treajām personām

 • 1. Pārdevējam ir tiesības Pircēja datus nodot treajām personām tik lielā mērā, cik tas ir saistīts ar pirkanas-pārdoanas līguma/ Izložu īstenoanu:
 • 1.1. sūtījumu piegādes dienestiem, kravas pārvadājumu uzņēmumiem tiek nodoti Pircēja dati, kas nepiecieami Preču/ Izložu balvas piegādei;
 • 1.2. preču ražotājam/piegādātājam, kas uzsāk Izložu organizēanu, var tikt nodoti attiecīgās Izlozes uzvarētāja dati un cita ar Izlozi saistīta informācija;
 • 1.3. preču ražotājam/piegādātājam var tikt nodotas Pircēju atsauksmes par Precēm;
 • 1.4. citos gadījumos un kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esoo tiesību aktu prasībām.

Personas datu iesniegana, koriģēana un dzēana

 • 1. Pircējam ir jāiesniedz personas dati, reģistrējoties Mājas lapā, ja Pircējs vēlas Mājas lapā iegādāties Preces un/vai saņemt Pārdevēja informatīvās vēstules, un/vai piedalīties Izlozēs.
 • 2. Pircējs nodroina, lai Mājas lapā iesniegtie personas dati ir pareizi un atbilstoi, t. i., ja personas dati ir mainījuies, Pircējam tie jāatjaunina, iesniedzot jaunus personas datus.
 • 3. Pircējam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju, izmantojot e-pastu info@officeday.lv, un prasīt, lai Pārdevējs ļauj iepazīties ar savāktajiem Pircēja personas datiem un labo tos, ja Pārdevēja rīcībā esoie dati ir nepareizi vai neprecīzi. Pircējam arī ir tiesības prasīt, lai Pārdevējs dzē vai ierobežo tādu datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pircēja piekrianu. Ja pēc Pircēja pieprasījuma izpildīanas ir traucēta Pircēja dalība Izlozē, Pircējs tiek svītrots no Izlozes dalībnieku saraksta.
 • 4. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā, sazinoties pa e-pastu info@officeday.lv, atsaukt savu piekrianu tādu viņa personas datu apkopoanai un apstrādei, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar personas piekrianu, neietekmējot datu vākanas un apstrādes likumību pirms piekrianas atsaukanas. Pēc tam, kad Pircējs ir atsaucis savu piekrianu, Pircēja konts Mājas lapā tiek dzēsts un Pircējs tiek svītrots no Izlozes dalībnieku saraksta. Pircējam ir tiesības nepiekrist viņa personas datu apstrādei. Pircējam arī ir tiesības savus personas datus saņemt sistematizētā, vienkāri lietojamā, datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību). Ja Pircējs uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot datu aizsardzības prasības, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.


Produktu kvalitātes garantija

 • 1. Katra www.officeday.com pārdotā zīmola īpaības ir atrodamas katra produkta aprakstā.
 • 2. Pārdoanā esoo produktu garantiju nodroina to ražotājs.
 • 3. Produktus, kuriem ir ražotāja garantija, pārdod, izsniedzot garantijas karti ar garantijas noteikumiem. Informācija par garantijas servisu tiek sniegta pa tālruni 67032222.
 • 4. Iegādājoties preci, Pircējs saprot, ka Preču foto, kas atrodas interneta veikalā, precīzi neatbilst preču faktiskajam lielumam, formai un krāsai vai citiem parametriem, ņemot vērā pircēja izmantotās monitora īpaības, un tādēļ Pārdevējs nav atbildīgs par vizuālo neatbilstību.
 • 5. Garantiju par produkta kvalitāti nosaka Pārdevējs saskaņā ar ražotāja pienākumiem un vispārējiem tiesību aktiem.

Nobeiguma noteikumi

 • 1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem daļēji vai pilnīgi mainīt Privātuma politiku, publicējot to Mājas lapā vai informējot Pircējus pa e-pastu. Privātuma politikas jaunā redakcija stājas spēkā no tās publicēanas dienas.
 • 2. Ja pēc Privātuma politikas mainīanas Pircējs turpina izmantot Mājas lapu, pērk Preces/Pakalpojumus, piedalās (paliek reģistrējies) Izlozēs un/vai neveic nekādas aktīvas darbības, kuras izsaka Pircēja iebildumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt Privātuma politikas jaunajai redakcijai.
 • 3. Ja Pircējs nepiekrīt Privātuma politikas jaunajai redakcijai, Pircējam ir tiesības izmantot savas tiesības, kuras norādītas V panta 3.4. punktā. Pircēja Preču pasūtījumi, kuri iesniegti pirms jaunās Privātuma politikas stāanās spēkā, paliek Pusēm saistoi.