Termini

 • 1. Mājas lapa mājas lapa www.officeday.lv 
 • 2. Pircējs - jebkura Mājas lapā reģistrējusies fiziska persona vai norādītās juridiskās personas kontaktpersona. 
 • 3. Pārdevējs SIA „Officeday Latvia”, reģistrācijas nr. 40003249449, juridiskā adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111.
 • 4. Preces - preces, kuras Pircējs pasūta Mājas lapā.
 • 5. Pakalpojumi - pakalpojumi, kurus Pircējs pasūta Mājas lapā un kurus Pārdevējs sniedz Pircējam.
 • 6. Loterija - Pārdevēja organizēta loterija un/vai reklāmas akcija, kas publicēta Mājas lapā. 
 • 7. Privātuma politika - Privātuma politika, kura nosaka Pircēja datu apkopošanas, glabāšanas un izmantošanas kārtību. 

Vispārīgie noteikumi

 • 1. Pircēja dati tiek vākti, glabāti un apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem piemērojamajiem tiesību aktiem.
 • 2. Privātuma politika tiek piemērota visos gadījumos, kad Pircējs reģistrējas Mājas lapā (lai iegādātos Preces/Pakalpojumus, piedalītos Loterijā, abonētu jaunumus utt.) un iesniedz vai koriģē jebkādus savus personas datus, kā arī tad, kad Pircējs sniedz jebkādu citu personisku informāciju Mājas lapā, piemēram, atsauksmes, komentārus utt.
 • 3. Pircēja datu vākšanas un apstrādes pamatojums ir pirkšanas-pārdošanas līguma (lai Pircējs iegādātos Preces/Pakalpojumus Mājas lapā) noslēgšana un izpilde.
 • 4. Ja Pircējs reģistrējas Mājas lapā, bet nenoslēdz pirkšanas-pārdošanas līgumu (neveic Preču/Pakalpojumu pasūtīšanas darbības), un/vai Pircējs piekrīt, ka viņa dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, un/vai Pircējs reģistrējas Pārdevēja organizētajā Izlozē, personas datu vākšanas un apstrādes juridiskais pamatojums ir viņa piekrišana. Juridiskais pamatojums Pircēja datu pārvaldībai tiek piemērots tādā mērā, cik datu pārvaldību neattaisno pirkšanas-pārdošanas līguma izpilde.
 • 5. Lai apstrādātu jaunumu paziņojumu saņēmēju sarakstu un tiem nosūtītu e-pastus, mēs izmantojam automātiskā mārketinga platformu MailerLite. Ar MailerLite privātuma noteikumiem Jūs varat iepazīties https://www.mailerlite.com/privacy-policy. Paziņojumi par jaunumiem var saturēt tīmekļa bākas (angļu val. web beacon), unikālus identifikatorus kā arī citas sekošanas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par e-pasta saņēmējiem, vai/kad e-pasts tiek atvērts, apmeklētajām saitēm, vai/kad atsakās no paziņojumu saņemšanas, aplikāciju, kas tiek izmantota e-pasta apskatīšanai, Jūsu IP adresi un ar to saistīto valsti, klienta veidu. Šī informācija tiek ievākta ar nolūku iegūt statistiku, lai uzraudzītu un uzlabotu mūsu jaunumu paziņojumus. No jaunumu paziņojumu saņemšanas Jūs varat atteikties, noklikšķinot uz saites, kas ir ietverta, katra jaunumu paziņojuma beigās.
 • 6. Pārdevējs pārvalda un apstrādā Pircēja sniegtos datus saskaņā ar šajā Privātuma politikā un tiesību aktos noteiktajiem mērķiem, līdzekļiem un kārtību.
 • 7. Kandidātu, kuri atsūtījuši savu CV tieši mums pa e-pastu vai ar darba sludinājumu portālu starpniecību, personas datus (vārds un uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, CV, izglītība, darba pieredze un cita informācija, ja tāda ir norādīta) mēs apstrādājam, lai varētu izvēlēties kandidātus vakantajam amatam. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa/viņas atļauju, kas tiek izteikta, iesniedzot mums attiecīgos datus.
 • 8. Veicot kandidātu atlasi, mēs apstrādājam tikai tos kandidātu personas datus, kuri saistīti ar kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un lietišķajām īpašībām. Mēs nevācam un neapstrādājam kandidātu personas sensitīvos datus.

Personas datu vākšana, apstrāde, glabāšana

 • 1. Pircēja datu vākšanas un apstrādes pamatojums ir pirkšanas-pārdošanas līguma (lai Pircējs iegādātos Preces/Pakalpojumus Mājas lapā) noslēgšana un izpilde:
 • 1.1. ar Preču pārdošanu saistītās informācijas apstrādei, Preču pārdošanai un pārdoto Preču novērtēšanai;
 • 1.2. ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās informācijas apstrādei, Pakalpojumu sniegšanai un sniegto Pakalpojumu novērtēšanai;
 • 1.3. ar Izlozi saistītās informācijas sniegšanai un apstrādei, Izlozes īstenošanai;
 • 1.4. pārdodamo Preču/ sniegto Pakalpojumu/ organizējamās Izlozes kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai;
 • 1.5. ar Preču pārdoanu/ Pakalpojumu snieganu/ Izložu īstenoanu saistīto problēmu risināanai;
 • 1.6. statistikas un tiešā mārketinga nolūkos;
 • 1.7. citiem likumīgiem mērķiem.
 • 2. Pircēja dati statistikas vajadzībām tiek apstrādāti tādā veidā, lai netiktu atklāta Pircēja identitāte.
 • 3.Personas dati par Pircēju, kura dati tiek pārvaldīti, pamatojoties uz līguma izpildi, tiek glabāti 10 (desmit) gadus no pēdējās pirkšanas-pārdošanas līguma izpildes operācijas.
 • Personas dati par Pircēju, kura dati tiek pārvaldīti, pamatojoties uz viņa piekrišanu, tiek glabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus no piekrišanas dienas.
 • 5. Kandidātu personas datus mēs glabājam tik ilgi, kamēr notiek atlase uz konkrēto amata vietu. Kad beidzas atlases periods uz konkrēto amata vietu, mēs dzēšam kandidātu atsūtītos CV un citus datus, ja vien neesam saņēmuši kandidāta piekrišanu ilgākai viņa personas datu apstrādei, lai varētu piedāvāt darbu. Tādā gadījumā kandidāta personas datus mēs glabājam 1 gadu pēc tam, kad beidzas atlase uz konkrēto amata vietu.

Personas datu pārsūtīšana trešajām personām

 • 1. Pārdevējam ir tiesības Pircēja datus nodot trešajām personām tik lielā mērā, cik tas ir saistīts ar pirkšanas-pārdošanas līguma/ Izložu īstenošanu:
 • 1.1. sūtījumu piegādes dienestiem, kravas pārvadājumu uzņēmumiem tiek nodoti Pircēja dati, kas nepieciešami Preču/ Izložu balvas piegādei;
 • 1.2. preču ražotājam/piegādātājam, kas uzsāk Izložu organizēšanu, var tikt nodoti attiecīgās Izlozes uzvarētāja dati un cita ar Izlozi saistīta informācija;
 • 1.3. preču ražotājam/piegādātājam var tikt nodotas Pircēju atsauksmes par Precēm;
 • 1.4. citos gadījumos un kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

Personas datu iesniegšana, koriģēšana un dzēšana

 • 1. Pircējam ir jāiesniedz personas dati, reģistrējoties Mājas lapā, ja Pircējs vēlas Mājas lapā iegādāties Preces un/vai saņemt Pārdevēja informatīvās vēstules, un/vai piedalīties Izlozēs.
 • 2. Pircējs nodrošina, lai Mājas lapā iesniegtie personas dati ir pareizi un atbilstoši, t.i., ja personas dati ir mainījušies, Pircējam tie jāatjaunina, iesniedzot jaunus personas datus.
 • 3. Pircējam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju, izmantojot e-pastu [email protected], un prasīt, lai Pārdevējs ļauj iepazīties ar savāktajiem Pircēja personas datiem un labo tos, ja Pārdevēja rīcībā esošie dati ir nepareizi vai neprecīzi. Pircējam arī ir tiesības prasīt, lai Pārdevējs dzēš vai ierobežo tādu datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pircēja piekrišanu. Ja pēc Pircēja pieprasījuma izpildīšanas ir traucēta Pircēja dalība Izlozē, Pircējs tiek svītrots no Izlozes dalībnieku saraksta.
 • 4. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā, sazinoties pa e-pastu [email protected], atsaukt savu piekrišanu tādu viņa personas datu apkopošanai un apstrādei, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar personas piekrišanu, neietekmējot datu vākšanas un apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. Pēc tam, kad Pircējs ir atsaucis savu piekrišanu, Pircēja konts Mājas lapā tiek dzēsts un Pircējs tiek svītrots no Izlozes dalībnieku saraksta. Pircējam ir tiesības nepiekrist viņa personas datu apstrādei. Pircējam arī ir tiesības savus personas datus saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību). Ja Pircējs uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot datu aizsardzības prasības, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.


Nobeiguma noteikumi

 • 1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem daļēji vai pilnīgi mainīt Privātuma politiku, publicējot to Mājas lapā vai informējot Pircējus pa e-pastu. Privātuma politikas jaunā redakcija stājas spēkā no tās publicēšanas dienas.
 • 2. Ja pēc Privātuma politikas mainīšanas Pircējs turpina izmantot Mājas lapu, pērk Preces/Pakalpojumus, piedalās (paliek reģistrējies) Izlozēs un/vai neveic nekādas aktīvas darbības, kuras izsaka Pircēja iebildumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt Privātuma politikas jaunajai redakcijai.
 • 3. Ja Pircējs nepiekrīt Privātuma politikas jaunajai redakcijai, Pircējam ir tiesības izmantot savas tiesības, kuras norādītas V panta 3.4. punktā. Pircēja Preču pasūtījumi, kuri iesniegti pirms jaunās Privātuma politikas stāšanās spēkā, paliek Pusēm saistoši.